top of page

5S Tips: สายไฟบนพื้น


เรื่องการเดินสายไฟติดกับพื้น การเดินสายไฟทั้งหมดต้องไม่ติดกับพื้น ทำให้วางพาเลตทับคนเดินเหยียบ และการทำความสะอาดพื้นก็จะทำได้ยากขึ้น สายไฟก็จะขาดหรือชำรุด ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หากส่วนที่เคลือบสายไฟเกิดชำรุด อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และผลที่จะตามมาที่ร้ายแรงที่สุดคือเกิดไฟไหม้


234 views0 comments
bottom of page