top of page

5S Tips: วางไว้ชั่วครู่

Updated: Aug 2, 2019


การวางงานที่ตัดสินใจแล้วว่าเป็นงานเสียหรืองานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการเพียงชั่วเวลาไม่นานไว้บนมุมโต๊ะปฏิบัติงานหรือบนเครื่องจักร จะทำให้กลายเป็นสาเหตุการปะปนของชิ้นงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์, ชิ้นงานที่แตกต่างกัน, ชิ้นงานเสีย ห้ามอยู่ห่างจากสถานที่ที่วางงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการไว้บนโต๊ะปฏิบัติงาน ต้องนำชิ้นงานที่ตัดสินใจว่าเป็นชิ้นงานเสียใส่ในกล่องสีแดงทันที


31 views0 comments
bottom of page